Další pobočky:

Ostrava | Brno

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost A-Z izolace s.r.o., IČ : 25356321, se sídlem U Řeky 816, Hrabová, 720 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 14905 (dále jen „společnost“ či „správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje subjekt údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

 1. ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jen “ZOOÚ“).

 2. Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s nařízením GDPR a ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.

 3. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k (i) dodržení právních povinností společnosti, (ii) k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, (iii) ochraně práv a právem chráněných zájmů společnosti nebo jiné dotčené osoby. V případě, že subjekt údajů osobní údaje společnosti neposkytne, nebude společnost zejména schopna plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů.

 4. Osobní údaje získává správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.

 5. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 6. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli společnosti, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením GDPR. Zpracovatelem společnosti jsou zejména tyto osoby: ADMIS CZ s.r.o., PODA a.s., TOPTRANS EU, a.s., Ivo Lepiarz ADSLs.cz.

 7. Společnost může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu:

  1. identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště (příp. místa podnikání), doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, IČ, DIČ;

  2. kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;

  3. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení aj.);

  4. další osobní údaje: číslo bankovního účtu, obrazový záznam z kamerového systému a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

 1. Za účelem ochrany majetku společnosti, jejich zaměstnanců, klientů a spolupracovníků společnosti a za účelem zvýšení bezpečnosti osob je v prostorách společnosti instalován kamerový systém s obrazovým záznamem ukládaným po dobu 30 dnů. Prostory společnosti, které jsou kamerovým systémem monitorovány, jsou označeny informačními tabulkami.

 2. Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se ke konkrétní fyzické osobě.

 1. PRÁVA SUBJETKU ÚDAJŮ

 1. Subjekt údajů má právo od společnosti požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii) omezení zpracování, (iv) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i (v) právo na přenositelnost údajů.

 2. Uděluje-li subjekt údajů společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.

 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.